O NAMA

Društvo Cincara Srbije je neprofitno udruženje, osnovano na neodreðeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti proučavanja, negovanja, afirmacije i promocije tradicije i kulture, kao i nacionalne afirmacije cincarskog (armanskog ) naroda. Otvoreno je prema svim ljudima dobre volje, bez obzira jesu li cincarskih korena ili samo zainteresovani da podržavaju očuvanje kulturne, istorijske i materijalne baštine Cincara (Armana) u Srbiji.

U periodu 2002 do 2014. godine, u kome je država Srbija zakonski regulisala svoj odnos prema nacionalnim manjinama prisutnim na njenoj teritoriji, Cincari (Armani) nisu uspeli da se nacionalno afirmišu i steknu status jednak sa ostalim etničkim zajednicama.
Dosadašnje forme organizovanja Cincara (Armana) očigledno nisu dale rezultat.

Sagledavši taj problem, Društvo Cincara Srbije opredeljeno je da iznaðe nove forme organizovanja i dalje nacionalne afirmacije pripadnika ovog malobrojnog naroda.
Svi koji podržavaju ove naše napore su dobrodošli!