Nacionalna himna Cincara (Armana)

Autor ovih stihova je najpoznatiji cincarski pesnik Konstantin Belemače (1844 - 1932)g., rođen u selu Malovištu pored Bitolja. Tokom vremena ovi stihovi su dobili i melodiju, a na skupu u Bitolju 09.12.1990.g. predstavnici Cincara iz više zemalja proglasili su je za nacionalnu himnu.Konstantin Belemače
Konstantin Belemače

Pãrinteasca dimãndare

Pãrinteasca dimãndare
Nã-sprigiurã cu foc mare,
Frats di mumã sh-di un tatã,
Noi, Armãnj di eta toatã.
Di sum plocile di murmintsã
Strigã-a noshtsã bunj pãrintsã:
Blãstem mari s-aibã –ãn casã
Cari di limba-a lui sh-i alasã.
Cari-sh lasã limba-a lui
S-lu-ardã pira-a focului,
Sã s-dirinã yiu pri locu,
Sã-lj si frigã limba-ãn foc.
Elu ãn vatra-lj parinteascã
Fumealja s-nu-sh hãriseascã
Di fumelj curunj s-nu bashe
Njic ãn leagãn s- nu sã fashe.
Cari fudze di-a lui mumã
Shi di pãrinteasca-lj numã
Fugã-lj doara-a Domnului
Shi dultseamea-a somnului!Roditeljski zavet

Roditeljski zavet
zaklinje žarom silnim,
bracu po majci i ocu
nas Cincare vekovima.
Ispod nadgrobnih ploca
opominju dobri roditelji naći:
"Prokletstvo u kući imao
Ko jezik svoj ostavio.
Ko jezik svoj ostavio
U plamenu vatre izgoreo,
Izmučenog u prašini
Nek mu vatra jezik spali.
Na ognjištu roditeljskom
S decom se ne radovao,
Ni venčani venac njihov poljubio
Niti u kolevci povijao.
Ko od majke beži
I imena roditeljskog,
Ostao bez spasa Božijeg
I slatkoga sna."